PDL MIKROFINANS – DUBBEL NYTTA FÖR PENGARNA

Under två år har vi lånat dem mot avkastning och låtit dem bidra till utveckling i ett fattigt land. Nu tar vi paus...

Våra obligationer…

Investeringen skedde med vedertagna  instrument: obligationer utgivna enligt ett prospekt, som godkänts av Finansinspektionen, emitterades av ett emissionsinstitut och sedan hanterades av Euroclear. En väl tilltagen säkerhet garanterade halvårsvisa räntor och återbetalning  efter löptiden.

…som gett social utveckling i Nicaragua

Under löptiden finansierade obligationerna dels sociala investeringar i fattiga kommundelar, dels mikrokrediter till familjer som behöver förbättra sin bostad och till småskaliga entreprenörer. Den icke-vinstdrivande Stiftelsen PRODEL i Nicaragua med drygt 22 års erfarenhet, genomförde arbetet.

I november 2015 återbetalade vi vår tredje emission av obligationer. Därmed har alla, som hade investerat i ett- och treårsobligationer, fått sin placering återbetald med avtalad ränta. Tillsammans med våra tidigare emissioner i oktober 2013 och maj 2014 har vi emitterat för sammanlagt 12,5 milj. kr. Medlen investerades i fattigdoms- bekämpning i Nicaragua.

På grund av ökade valutakursrisker hade vi kommit överens med bolagets dåvarande ägare, Stiftelsen PRODEL, om att tills vidare avvakta med nya emissioner.

I slutet av 2015 sålde PRODEL PDL Mikrofinans AB till VD Sten Ström, som tillsammans med hela styrelsen sedan dess arbetar med att förbättra affärsmodellen. Vi anser att vår affärsidé, och den kunskap och erfarenhet vi fått under de gångna åren, är alltför bra för att inte tas till vara. Därför avser vi att återkomma med nya erbjudanden så snart de kan göras säkra och attraktiva för både investerarna och för en effektiv fattigdomsbekämpning.

Vill du veta mer? Kontakta oss